Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

I NOS brenner vi for å g jøre havbruk enda mere bærekraftig, og har rettet oss spesielt mot 2 av FNs Bærekraftsmål.

Nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Her legger vi ned en betydelig innsats i g jenbruk av rensefisken, samt etter- bruk i form av mat/fôr.

Nr. 14: Livet i havet. Her jobber vi daglig med å redusere kjemikaliebruken i havbruksnæringen.